Privaatsustingimused

Isikuandmete vastutav töötaja

Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad BBT OÜ veebilehe Kasutajatele.
Andmed on vabatahtlikult edastatavad andmed.

Andmete vastutav töötleja on BBT OÜ, registrikood 10398914, asukoht Allika tee 14, Peetri, Rae vald.

BBT OÜ võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on koostööpartnerid või BBT OÜ oma töötajad. Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes BBT OÜ poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.

Kelle isikuandmeid BBT OÜ töötleb?

BBT OÜ töötleb nende olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi BBT OÜ teenuseid kasutada või on neid teinud varasemalt. Teatud juhtudel töötleb ettevõte isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest.

Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks et pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Näiteks töötleb BBT OÜ isikuandmeid klientide ostukäitumise kohta, kodulehe www.bbt.ee külastatavuse, uudiskirja ja reklaamide lugemise ja avamise kohta.

BBT OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendibaasi loomine ja haldamine;
 • Teenuste/toodete loomine ja klientidele pakkumine;
 • Teenuste/toodete kasutatavuse analüüsimine ja täiustamine;
 • Käesoleva ettevõtlusportaali haldamine ja arendamine;
 • Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;

BBT OÜ töötleb järgmiseid isikuandmeid

 • Kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber;
 • Lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed –registrikood, isikukood või sünniaeg;
 • Automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed;
 • Uudiskirjaga saadud andmed –uudiskirja lugemise aktiivsus ja sisu;
 • Muud isikuandmed mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest (nt Google, www.rik.ee, www.teatmik.ee, Facebook, Instagram, LinkedIn jt.)

Isikuandmete jagamine ja säilitamine

BBT OÜ ei edasta kliendi andmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ega ei jaga isikuandmeid kolmandate osapooltele va alljärgnevatel juhtudel:

 • Riikliku järelevalveasutustele (nt Politsei, KAPO jt.);
 • Võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele (nt maksehäireregistrid, kohtutäiturid)

Hetkel kui klient teavitab soovist lõpetada isikuandmete kasutamine, siis eemaldatakse isiku andmed ettevõtte andmebaasist. Ettevõttel jääb õigus edastada infot isikuandmete kohta riikliku järelevalveasutustele kui see nõue tuleneb seadusest.

BBT OÜ säilitab isikuandmeid niikaua kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi. Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 01.07.2020.